Veiligheids Protocool Magreb’90

PROTOCOL Magreb’90 TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

1.INLEIDING

Clubs uitkomend in de Tweede en Derde Divisie dienen in het kader van het licentiesysteem van de KNVB beleid te hebben geformuleerd en toe te passen op het gebied van antidiscriminatie en antiracisme. Onder racisme kan worden verstaan het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras ten opzichte van het andere, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.

Discriminatie kan worden omschreven als het ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken.

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van Magreb’90 en beoogt in het algemeen het anti racisme en anti discriminatie beleid en de daarin toe te passen maatregelen, waarbij ingespeeld kan worden op mogelijke specifieke problemen in en rondom de club.

1.MAATREGELEN

Het beleid en de maatregelen van Magreb’90 tegen racisme en discriminatie houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:
A. Verklaring
Magreb’90 verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door Magreb’90. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door Magreb’90, onder andere door met regelmaat in uitingen aandacht te besteden aan racisme en discriminatie en door het protocol tegen racisme en discriminatie op de website van de club te plaatsen.

B. Racisme en discriminatie op het sportpark
Magreb’90 verbiedt nadrukkelijk elke vorm van racisme en discriminatie op het sportpark. De club zal zich maximaal inspannen om een ieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (ten minste) een sportparkverbod op te leggen.

C. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als genoemd onder a. neemt Magreb’90 actief stelling tegen racisme en discriminatie.

D. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda
Magreb’90 neemt maatregelen tegen personen en groeperingen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of verspreiden in en rondom het sportpark.

E. Maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers
Magreb’90 neemt binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden (disciplinaire) maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

F. Samenwerking met politie en supporters
In samenspraak tussen club, stewardorganisatie, politie (en wijkagent) is geregeld hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van Magreb’90.
Magreb’90 treedt proactief op tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende uitingen bevatten.
Magreb’90 zal binnen haar mogelijkheden samenwerken met haar supporters in het tegengaan van racisme en discriminatie.

Social...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
error: Magreb90 copyright !!